เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2555

ชื่อ นาย วรวัตน์  ศรีประเสริฐ ชื่อเล่น แชมป์


อายุ 21 ปี เอก สังคมศึกษา  รศ.534110090


ชอบรับประทาน ก๋วยเต๊๋ยวไก่